Algemene voorwaarden

Op alle leveringen van bestellingen, gedaan via HetDoekje.nl zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities
– In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
– Verkoper: HetDoekje.nl
– Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot de levering
van producten of het verrichten van werkzaamheden.
– Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Algemeen
– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Verkoper gesloten
overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten
niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
– Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en de koper zullen dan
in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
– Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
– Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen. Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden
te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
– Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
– Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
– Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper
anders aangeeft.
– Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten
– De prijzen van alle producten die via de catalogus en/of internetsite kunnen worden besteld
zijn inclusief omzetbelasting (BTW.)
– Bij levering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen kosten in
rekening gebracht.
– De prijzen van goederen die in deze catalogus en/of de internetsite zijn vermeld,
zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

Artikel 5. Betaling
– Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens
de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na levering, zonder
zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij overschrijding van
de termijn is de koper van rechtswege jegens Verkoper in gebreke.
– Verkoper heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te brengen
van 1% per maand.
– Indien Verkoper, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het storneren
van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een bedrag van maximaal
€ 23,- aan administratiekosten verschuldigd.
– Indien Verkoper haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt, zullen alle daaraan
verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de koper
zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de vordering
van Verkoper.
– Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde rente
en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling op mindering
op de hoofdsom.

Artikel 6. Levering
– De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
– De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan koper.
– Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene voorwaarden
is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch ten
minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad
zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
– Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Verkoper moverende
redenen te weigeren.
– Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verkoper
is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Herroeping
– De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht
het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst aan Verkoper te retourneren.
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product (in originele verpakking)
onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De kosten van
het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30
dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Verkoper.
– De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door Verkoper wordt
voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan wordt blijft het product eigendom
van de koper en wordt het aankoopbedrag niet aan de koper terugbetaald.
– Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn ontstaan is
Verkoper nimmer aansprakelijk.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
– Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper
over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Verkoper is verschuldigd
volledig heeft voldaan. Daaronder zijn mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van
eerdere of latere leveringen, en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of
te verrichten werkzaamheden.
– De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,
verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
– Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde producten
worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Verkoper garandeert niet
dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel
en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Communicatie
– Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen
als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend
op de relatie tussen koper en Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 11. Overmacht
– Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Conformiteit
– De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Verkoper daarvan binnen
tien (10) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt
de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet
aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Verkoper de keuze de betreffende producten tegen
retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde
daarvan te restitueren.

Artikel 13. Toepasselijk recht
– Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.